top of page
VÅRE TJENESTER

Vi hjelper deg å løse de vanskelige sakene

Vi bistår i barnefordeling- og samværssaker.  Dersom partene ikke kommer til enighet vil saken kunne bringes inn for domstolen.  I denne type saker vil det bli innkalt til et såkalt saksforberedende rettsmøte. Det kan avholdes inntil tre saksforberedende rettsmøter hvor man forsøker å få til en avtale. Det blir oppnevnt en sakkyndig psykolog som er tilstede i rettsmøte og som på forhånd har snakket med foreldrene og barna. Kommer man ikke til enighet vil det bli et rettsmøte hvor retten tar stilling til kravet om hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre parten skal ha.  Advokat Wenche Løset har bred erfaring innenfor feltet barnefordeling/samvær.

BARNEFORDELING/SAMVÆR
SKIFTE AV FELLESBO/ØKONOMISK OPPGJØR ETTER SAMLIVSBRUDD

Ekteskap

Har partene vært gift og det ikke foreligger en ektepakt hvor det er bestemt særeie for en part, skal det i utgangspunktet skje en likedeling etter at det er gjort fradrag for gjeld.  Det kan likevel kreves såkalt skjevdeling, dvs. at man kan holde verdier utenfor delingen dersom man har mottatt arv eller gave. Videre kan verdier man har brakt med seg inn i ekteskapet holdes utenfor delingen.

Samboeravtale

Vi bistår med opprettelse av samboeravtaler. Dersom det foreligger en samboeravtale som regulerer det økonomiske oppgjøret, legges den til grunn ved et samlivsbrudd. Har partene ikke en samboeravtale, bistår vi med en løsning i forbindelse med delingen. Utgangspunktet for samboere er at de eier det de skaffer seg, og de blir sameiere hvis de kjøper ting sammen. Har en av partene kjøpt boligen vil den andre parten kunne bli medeier eller ha et vederlagskrav dersom han/hun har bidratt økonomisk eller på annen måte, f.eks. ved pass av barna.

Barnefordeling
Økonomisk oppgjør
SAMBOERAVTALE
Testament
TESTAMENT

Vi bistår med skriving av testament

 

Dersom dere er samboere er det svært nyttig å ha et testament. Samboere som ikke har fellesbarn og ikke har skrevet testament, har ikke arverett etter hverandre.

 

Samboere som har, har hatt eller venter fellesbarn har arverett med 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

 

Er dere ektefeller med fellesbarn er barnas pliktdelsarv på 2/3-deler, maksimalt kr. 1.000.000,- til hvert barn. Dette innebærer at man kan testamentere bort den frie 1/3-delen, eventuelt mer dersom det er stor formue. Har man ikke skrevet testament arver barna alt dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller samboer.

 

Dersom man ikke har ektefelle og heller ikke barn kan man testamentere alt man eier til hvem man måtte ønske.

 

Testamentet kan oppbevares i tingretten. Dette sikrer at testamentet blir fremlagt ved død.

FREMTIDSFULLMAKT

Vi bistår med skriving av fremtidsfullmakt

 

Det kan være lønnsomt å skrive en fremtidsfullmakt, dvs. en fullmakt som skal tre i kraft dersom man kommer i en situasjon slik at man ikke lenger selv kan ivareta sine interesser, herunder hvis man blir dement e.l. Har man ikke skrevet en slik fullmakt vil det kunne bli vanskelig å få solgt boligen/leiligheten, og den kan bli stående i årevis og kanskje forfalle. Da er det bedre å ha ordnet dette på forhånd. Den/de man har innsatt som fullmektig har da en fullmakt til å forestå salg av bolig og eventuelt andre eiendeler, og kan også få fullmakt til å dele ut verdier/pengebeløp til barna eller andre arvinger.

 

En fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold, og den kan begrenses til å gjelde bestemte områder.

 

Fremtidsfullmakten gjelder først når det foreligger legeerklæring som bekrefter at du har kommet i en slik situasjon at den trer i kraft. Mange velger å oppnevne ektefelle, samboer, barn eller andre nærstående.

 

Hvis du sitter i uskiftet bo vil boet normalt ikke bli gjort opp før du dør, og eiendeler vil kunne bli «fryst» i mange år. I fremtidsfullmakten kan du bestemme at boet helt eller delvis skal gjøres opp.

 

Hvis du har en fremtidsfullmakt vil det ikke lenger være behov for en offentlig oppnevnt verge. Du bestemmer altså selv hvem som skal håndtere dine anliggender og hva som skal utføres.

 

Fremtidsfullmakten må undertegnes og bekreftes av 2 vitner.  Bestill time i dag og få skrevet en fullmakt som skreddersys etter ditt behov.

Fremtidsfullmakt
BISTANDSADVOKAT FOR FORNÆRMEDE VED VOLDTEKTS- OG OVERGREPSSAKER SAMT VOLDSSAKER

Som bistandsadvokat vil vi ivareta dine rettigheter som fornærmet i en straffesak og bistå deg i prosessen både ovenfor politiet og rettssystemet.

 

Har du vært utsatt for voldtekt/overgrep eller alvorlige voldssaker vil du få gratis advokatbistand. Du vil få bistand til å anmelde forholdet, under avhør hos politiet samt under rettssaken hvis saken går for domstolen. Du får også bistand til å kreve erstatning/oppreisning. Normen for oppreisningserstatning i voldtektssaker er kr. 150.000,-.

 

Ved følgende typer overgrep har fornærmede krav på offentlig betalt bistandsadvokat:

 

-seksuelle overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest

-vold i nære relasjoner (familievoldssaker)

-menneskehandel

-kjønnslemlestelse

-tvangsekteskap

-brudd på kontakt- og besøksforbud

-til mindreårige etterlatte etter drap.

 

Du kan også få fri bistandsadvokat i andre saker, avhengig av sakens art og alvorlighetsgrad, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold som tilsier at det er behov for dette.  Kontakt oss kostnadsfritt for å få en vurdering av om du kan ha kav på gratis advokatbistand.

Overgrepssaker
BARNEVERN

Er barneverntjenesten inne i en sak kan du få bistand til møter med barneverntjenesten. Hvis barneverntjenesten bringer saken inn for Fylkesnemnda i forbindelse med omsorgsovertakelse, vil du automatisk få gratis advokatbistand. Vi har mange barnevernssaker. Det er vesentlig å få oppnevnt en nøytral sakkyndig psykolog, og barneverntjenesten kan ikke ensidig bestemme hvem som skal være sakkyndig. Kommer man ikke til enighet, kan man be Fylkesmannen oppnevne en sakkyndig. Barneverntjenesten skal vurdere plassering hos familie først, noe som ikke alltid blir gjort. Advokat Wenche Løset har bred erfaring innen barnevern, og har i flere saker fått medhold i at det ikke er grunnlag for omsorgsovertakelse.

Barnevern
BISTAND VED SALG AV EIENDOM

Vi bistår med hele salgsprosessen, herunder annonsering, visning, oppgjør m.v. og kan tilby rimelige fastpriser.

 

Vi kan også bistå ved rene oppgjørsoppdrag, dvs. at du selv skaffer kjøper slik at bistanden gjelder skriving av kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysing av dokumenter til fastpris kr. 12.500,- inkl. mva. med tillegg av direkte utlegg.

Salg av eiendom
STRAFFERETT

Vi bistår i alle typer straffesaker.

DØDSBO / ARVEOPPGJØR 

Vi bistår med hele dødsbooppgjøret, herunder salg av bolig. Vi oppretter en dødsbokonto og betaler løpende regninger, forestår innsendelse av skattemelding for forhåndsligning av boet og foretar utbetalinger til arvingene m.v. Har arvelater hatt opphold på institusjon, kommer det også et etteroppgjør som må beregnes og betales.

Strafferett
Dødsbo
Kontakt oss
bottom of page