top of page
Search

Et barnevern i krise - 29 barnevernssaker tatt til behandling i EMD

Updated: May 23, 2022

Høsten 2019 ble Norge dømt fire ganger i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker. Det er en rekke nye saker som står for behandling i EMD, og Høyesterett har nå hatt tre saker i storkammer, dvs. med 11 dommere, til vanlig 5 dommere, etter kritikken som har kommet fra EMD.Det er svært betenkelig at en rettsstat som Norge er dømt så mange ganger i EMD.

Både barneverntjenesten, fylkesnemnda og alle rettsinstansene har feilet.


Det er særlig grunn til å peke på storkammeravgjørelsen i EMD i Strand Lobben-saken i september 2019, en sak om tvangsadopsjon, hvor Norge ble dømt for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med adopsjon. Men også Ken Olsen og Vibeke Morrissey-saken (K.O. og V.M.) i november 2019 som omhandler samvær, er en viktig avgjørelse som må få betydning for fremtidige saker.


EMD som slår blant annet fast at målsettingen er at det skal skje en gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse, og at det skal arbeides for at en gjenforening kan finne sted. Samværet må være så omfattende at tilknytningen mellom barn og foreldre opprettholdes, og ikke slik det er i dag med samvær 2-6 ganger i året.

Comments


bottom of page